สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

HVCTFK-LF Wire and cablex