บรรษัทภิบาล

บางกอกเคเบิ้ลขานรับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยปณิธานที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคมเพื่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรม สังคมโดยรวม การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน เราจึงปฏิบัติตนเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร อันประกอบด้วยความยุติธรรม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในหน้าที่และภาระรับผิดชอบต่อการกระทำพร้อมกำกับไว้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบางกอกเคเบิ้ล ทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางการศึกษา การสนับสนุนสายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนโครงการด้านมนุษยธรรม

x