ความยั่งยืน

Thailand cable Manufacturer ผลิตสายไฟ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทมุ่งมั่นและอุทิศตนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด เราได้จัดทำโครงการต่างๆที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการกุศลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสมอมา

Thailand cable Manufacturer ผลิตสายไฟ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนด้วยการให้ความสำคัญกับนโยบายในการกำกับดูแลสภาพแวดล้อมตั้งแต่การวางระบบการผลิตของเราไปจนถึงการขนส่ง ทั้งหมดได้รับการรับรองด้วยนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Thailand cable Manufacturer ผลิตสายไฟ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจของเราได้ช่วยนำพาให้เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเจริญก้าวหน้าและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตบนโครงสร้างพื้นฐานที่วางไว้ บริษัทยึดมั่นในการเติบโตของธุรกิจคือความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ชีวิตผู้คน และสิ่งแวดล้อม เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมและคืนประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจอันยั่งยืนสำหรับทุกคน

Thailand cable Manufacturer ผลิตสายไฟ ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน คู่ค้า และซัพพลายเออร์ เราได้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมที่ให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001 และ ISO 45001 เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็น "องค์กรแห่งความปลอดภัย"

x