สารจากประธานกรรมการบริหาร

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2507 บนพื้นฐานความจริงใจ ซื่อสัตย์ รักษาคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จนเป็นที่เชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ส่งผลให้บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด เจริญเติบโต และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าของประเทศไทย
เพื่อสืบสานความสำเร็จตลอดห้าทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายด้วยการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน อาทิ เพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการขยายศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ สู่ระดับภูมิภาค ตอบรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง บนพื้นฐานการพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ “สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล” และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเข้มแข็งตลอดเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา และขออำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป
สมพงศ์ นครศรี        
ประธานกรรมการบริหาร
x