ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

        ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามนโยบายคุณภาพที่ได้วางไว้ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จึงได้นำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาใช้ดำเนินงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรบแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม

Certificate electric wires and cable
x