คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ บริษัท สายไฟ

นายสมพงศ์ นครศรี

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ บริษัท สายไฟ
นางทิพพา นครศรี
รองประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สายไฟ
นายเติมศักดิ์ หงส์หิรัญ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ บริษัท สายไฟ
ศจ.ดร. จรวย บุญยุบล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ บริษัท สายไฟ
นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร บริษัท สายไฟ
นางกรรติกา ปรีชาหาญ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร บริษัท สายไฟ
ดร. ฐิตินันท์ นครศรี
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร บริษัท สายไฟ
ดร. ทิศพล นครศรี
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร บริษัท สายไฟ
นายพงศภัค นครศรี
กรรมการบริหาร
เลขานุการ บริษัท สายไฟ
นางอนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร
เลขานุการ
x