สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1032-LF Wire and cablex