สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1061-LF Wire and cablex