สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1015-LF Wire and cablex