สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

VCTFK-LF Wire and cablex