สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

S-HVSF-LF Wire and cablex