สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

HVSF-LF Wire and cablex