สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1618-LF UL Wire and cablex