สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1617-LF UL Wire and cablex