สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 10272-LF Wire and cablex