สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1865-LF Wire and cablex