สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1569-LF Wire and cablex