สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 1095-LF Wire and cablex