สายคอนโทรลและสายสัญญาณ

600 V CVV-S Wire and cablex