สายคอนโทรลและสายสัญญาณ

600 V CVV-SWA Wire and cablex