สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

115 kV CE Wire and cablex