สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

69 kV CE Wire and cablex