สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

35 kV CV Wire and cablex