สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

25 kV CV Wire and cablex