สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

15 kV CV Wire and cablex