สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

1.8/3(3.6) kV CV-SWA



x