สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

1.8/3(3.6) kV CV-AWA



x