สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

H1Z2Z2-K Wire and cablex