สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

0.6/1 kV CV Wire and cablex