สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

0.6/1 kV NYCY Wire and cablex