สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/500 V 90°C 60227 IEC 57x