สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/300 V 90°C 60227 IEC 56 (HVKF)x