สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/500 V 70°C 60227 IEC 53x