สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/300 V 70°C 60227 IEC 52 (VKF)x