สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/500 V 90°C 60227 IEC 07 (HIV)x