สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/500 V 70°C 60227 IEC 06 (VSF)x