สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

450/750 V 70°C 60227 IEC 02x