สายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูมิเนียม

15 kV SAC Wire and cablex