สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

0.6/1 kV CV Wire and cablex