สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

1.8/3(3.6) kV CVx