สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

BCW Wire and cablex