POWER NETWORK

BCW Wire and cable


ตัวนำไฟฟ้าทองแดงตีเกลียวเปลือย ใช้เป็นตัวนำในระบบสายดิน หรือการติดตั้งใช้งานทั่วไปทางไฟฟ้า


Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : BCC@BANGKOKCABLE.COM, SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC
Website : www.bangkokcable.com


x