สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

0.6/1 kV CV-SWAx