สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

1.8/3(3.6) kV CVx