30 • พ.ย. 2565
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

BCC ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน-คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
        บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 16,534 tonCO2e/year โดยมีข้อมูลการผลิตในปี 2563 เป็นปีฐาน 
 
        บริษัทฯ มุ่งมั่นกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เข้าสู่เป้าหมาย "Carbon Neutrality” ภายในปี 2050 และ บรรลุเป้า “Net Zero Emissions” ภายในปี 2065


#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

#กิจกรรม

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่

x