สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

BCW Wire and cablex