สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

115 kV CE Wire and cablex