สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

69 kV CE Wire and cablex