สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

35 kV CV Wire and cablex