สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

25 kV CV Wire and cablex